Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fælles mål for DUS

Model

Fælles mål for DUS

Indledning:

I Aalborg kaldes skolefritidsordningen for DUS.  DUS står for Det Udvidede Samarbejde mellem Skole- og Socialforvaltningen, mellem lærere og pædagoger, mellem skole og daginstitution og mellem skole og fritid. DUS er en integreret del af folkeskolen, og DUS inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål samt målene for Aalborg Kommunes Skoler.

Fælles mål for DUS er udarbejdet for at skabe en sammenhæng og helhed i børnenes hverdag i skole og DUS, samt give et styringsredskab til at styrke og sikre kvalitet og udvikling i forhold til det pædagogiske arbejde. DUS-ordningen er et fritidstilbud for børn i 0. klasse til og med 3. klasse og findes på alle skoler i Aalborg Kommune.

Vesterkærets Skole/ DUS ligger i Aalborg Vestby. I DUS er der ca. 90 børn fordelt på 0. kl. – 3.kl. Børnene er fordelt således at 0. – 1. kl. går i Lille DUS og 2. -3.kl. går i Store DUS. Vi er fysisk adskilt, da Lille DUS hører til i stueetagen og Store DUS hører til på 1. sal.  Vores skole og DUS er integreret i samme lokaler, hvilket betyder, at børnene ikke skal flytte sig fysisk, når de skal fra skolen og videre til DUSSEN. I Aalborg Kommune arbejdes der med fælles mål for DUS. Vi har valgt at integrere målene i vores årshjul, så vi i løbet af hele året, vil have fokus på de 6 kerneområder, samt de 4 pejlemærker der tages udgangspunkt i fælles mål for DUS:

 •    Alsidig og personlig udvikling
 •    Social udvikling
 •    Sproglig udvikling
 •    Sundhed, krop og bevægelse
 •    Naturen og udeliv
 •    Kulturelle udtryksformer og værdier

 

De 4 Pejlemærker:

 • Helhed i skoledagen
 • Forældresamarbejde
 • Den åbne skole
 • Fokus på alle børn

Alsidig og personlig udvikling:

 • DUS skal vise børnene, at de er værdifulde deltagere og medspillere i et socialt og kulturelt fællesskab.
 • I DUS skal der skabes muligheder, der understøtter barnets oplevelse og opfattelse af sig selv, dets følelser og dets selvværd.

Den alsidige personlige udvikling er en vigtig forudsætning for børns læring og for at give børnene mulighed for at øve sig i, at kunne mestre eget liv og tydeliggøre egne grænser samt udvise respekt for andres. Udvikling ses i måden hvorpå børn opbygger og udvikler personlig og social forståelse. I DUSSEN på Vesterkærets skole skal alle børn opleve, at de får mulighed for deltagelse, inddragelse og medindflydelse i deres hverdag, samt at de voksne lytter til børnenes idéer og motiverer dem til at sætte initiativer i gang. Herved får børnene viden, færdigheder og kompetencer til at indgå i forskellige processer.

DUS skal være med til at skabe et frit rum for børnene, hvor leg, fantasi, læring og samspil indgår. Det er i fællesskabet, at børnene lærer at tackle alt lige fra glæde, sorg og venskab til konflikthåndtering. Det er pædagogens opgave at være rollemodel, når børnene skal gøre sig sociale og følelsesmæssige erfaringer. Vi skal hjælpe børnene på vej, så de lærer at mærke efter; Hvem er jeg? Hvad vil jeg lave? Hvem vil jeg være sammen med? Barnet kan herved øve sig i at bestemme i samspillet med andre børn. Derfor er kvaliteten af de pædagogiske tilbud vigtige og hænger sammen med børnenes udvikling, nysgerrighed og kompetencer. Pædagogerne i DUS på Vesterkærets Skole har en vigtig opgave i at understøtte det enkelte barns selvværd og selvtillid i samspil med andre, så barnet får mod på at deltage i verden.  

I DUS på Vesterkærets Skole tager vi på ture ud af huset, hvor vi bl.a. tager i svømmehal, museer, Zoo eller de naturskønne omgivelser skolen er beliggende i, så som Vester fjordpark, Egholm, Mølleparken, Fjordbyen, Havnen og Kridtgraven m.m.

Det er i disse fællesskaber, at børnene blandt andet lærer, at tackle alt lige fra glæde, sorg og venskab til konflikthåndtering.                                                                                                                 
Pædagogerne i DUS har en stor opgave i at være rollemodeller, når børnene skal gøre sig sociale og følelsesmæssige erfaringer. hænger sammen med børnenes udvikling, nysgerrighed og kompetencer.

Social udvikling:

 • DUS skal arbejde med en børnekultur, hvor alle børn føler sig værdifulde og ansvarlige i forhold til, at kunne mestre eget liv, samt indgå i, og bidrage til at tage ansvar, når det gælder samværet med andre.
 •  Alle skal have en ven i skolen

På Vesterkærets Skole ser vi opstarten i skole, som meget vigtig. Her er det vigtigt for alle, at man føler sig tryg både i skole og DUS. Skolestarten er forbundet med at få nye venner. Derfor får hvert barn, der starter i skolen en ”store” ven fra 3. årgang. I løbet af 0.kl. afholdes der arrangementer mellem store og små venner. For at støtte børnene i at danne relationer, hvor den sociale udvikling spiller en væsentlig rolle, bruger vi bl.a. ture ud af huset, pige- og drengeklub, børnemøder.

I store og lille DUS afholdes pige-/ drengeklub, hvor vi prioriterer aktiviteter børnene selv er med til at vælge. Derudover bliver også tilbudt aktiviteter, som pædagogerne vælger og som indimellem er ”skal” aktiviteter. Det kan være i DUS værkstedet, i køkkenet, i gymnastiksalene eller på DUS udearealerne. Med arbejdet i pige-/drengeklub styrker vi børnene i at lære at respektere hinandens og andres ønsker. Det sociale aspekt er i fokus og børnegruppens sammenhold bliver styrket. Børnene lærer her at lytte til hinanden og respektere hinandens forskellige ideer. Derudover er en vigtig del af pige-/drengeklubben at modtage instruktion og turde spørge, hvis der er noget man er usikker på.                                                                                                                                               

Når der om torsdagen er ture ud af huset, tager vi på ture til steder, som et barn/en børnegruppe har foreslået f.eks.: Svømmehal, Marinemuseet, Kunsten og ZOO. På vores ture er trafiktræning altid centralt.

I DUS på Vesterkærets Skole holder vi børnemøder. Her lægges der vægt på at lære at se ting fra eget og andres perspektiv. Vi hjælper børnene med at afkode hinandens følelser bl.a. ved at se på ansigtsudtryk, toneleje eller sprogbrug. En anden vigtig del af læringen i vores børnemøder er turtagning. Børnene lærer at lytte aktivt og med hele kroppen og de lærer at være tålmodige. Vi arbejder med konfliktløsning på alle klassetrin. Børnenes alder er afgørende for, hvor selvstændigt de løser konflikter. I starten vil pædagogerne løse problemerne, men altid med inddragelse af børnene. Efterhånden styrer børnene selv samtalerne under opsyn af voksne, hvor børnene selvstændigt får lov til at løse konflikterne og hvor de voksne naturligt følger op på, om konflikten bliver løst. Evnen til at løse problemer eller konflikter understøttes af arbejdet i ovennævnte pædagogiske tiltag.                                                                                          

Sproglig udvikling:

 • DUS skal bidrage til, at barnet opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt gennem krops-, tale-, skrift- og billedsprog. 
 • DUS skal bidrage til, at barnet opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt og sætte spor via kreative aktiviteter og udfoldelser som tegninger, malerier, musik, drama og digitale udtryksmåder.

Som fagpersoner skal vi, i et tværfagligt samarbejde med forældrene og skoledelen udfordre og udforske sproglige kompetencer sammen med børnene. Børnene lærer på den måde at bruge sproget hensigtsmæssigt som et led i dets dannelse og til at udtrykke følelser, erfaring, viden.  I DUS ser vi, gode sproglige kompetencer som en forudsætning og nøgle til viden og læring. På den måde lærer børnene sig selv og andre bedre at kende. Børnene får øget selvindsigt og udvikles socialt, personligt og får mulighed for at udvikle deres identitet. I DUS på Vesterkærets Skole er det i høj grad via fri leg og voksenledte sprogaktiviteter, at børnenes sprog bliver udviklet og styrket. I legen lærer børnene at give udtryk for egne følelser, behov og interesser samt at lytte til andres. Via frie og voksenledte lege og aktiviteter udvides børnenes viden om sig selv og omverdenen.

Uanset hvilket slags sprog vi har med at gøre, gælder det, at sprog har en afgørende betydning for vores trivsel i sociale sammenhænge og for vores samlede udvikling. Derfor er det vigtigt med en tidlig og kvalificeret indsats i forhold til børnenes sprogtilegnelse. 

I DUS på Vesterkærets Skole bidrager vi til, at alle børn opnår evnen til at udtrykke sig sprogligt gennem krops-, tale-, skrift- og billedsprog. Børn skal kunne udtrykke sig så andre kan forstå dem, de skal kunne lytte, forstå, aflæse mimik og kropssprog og på den måde formidle følelser og oplevelser. Udover dette skal børnene lære at bruge sproget til forhandlinger og løsninger af konflikter. Her er det de voksnes fornemmeste opgave at støtte og vejlede i leg og konflikter, så vi hele tiden står på sidelinjen.

Sundhed, krop og bevægelse:

 • Alle børn er aktiv deltagende i fysiske aktiviteter.
 • DUS skal arbejde systematisk med udvikling af børns kropsbevidsthed. 
 • DUS skal lære børnene vedholdenhed gennem selvvalgte fysiske aktiviteter.

I DUSSEN findes bevægelse i mange former. Det findes i de planlagte aktiviteter vi stiller op for børnene i det daglige liv i DUSSEN, men det findes også i den frie leg, der hvor børnene selv finder på og udvikler. Vesterkærets Skole/ DUS har fantastiske muligheder for bevægelse, da skolen har hele tre sale, og den ligger i et smørhul i forhold til naturområder og fjorden.

I vores planlagte aktiviteter har vi fokus på at få så mange børn med, som muligt. En gang imellem bestemmer pædagogerne, at alle skal være med for, at ”fange” de børn, som altid fravælger bevægelse. Især i vinterhalvåret, gør vi brug af vores indendørsfaciliteter og det er tit boldspil og airtrack, der er i brug. Vi er meget opmærksomme på, at vores aktiviteter har en høj grad af bevægelse, og at vi får hele kroppen i spil. Vi indtænker meget børnenes motoriske kompetencer – at kunne gribe og kaste eller skyde til en bold, eller at kunne kravle, hoppe samt slå kolbøtter. Samtidig er vi bevidste om, at andre kompetencer også kommer i spil, når børnene bevæger sig. Vi ser f.eks., at når børnene spiller et spil, som dødbold eller fodbold, så kommer det at være en fairplayer, altså at være en god taber/vinder, at kunne følge reglerne og sørge for, at alle børn er med i spillet, på prøve. Vi hører ofte musik, når vi har aktiviteter, da vi har en oplevelse af, at der automatisk kommer mere tempo på og så giver det god stemning.

I det omfang, at vejret tillader det, har vi i det meste i sommerhalvåret udedage, hvor børnene er ude i DUS tiden. Her giver vi børnene et rum til, selv at finde på aktiviteter og lege. Vi stiller gerne mooncars, bolde, sjippetove, kridt- og sandkasse-ting, badebassin og glidebane til rådighed. Pædagogerne deltager i de forskellige aktiviteter, men det er børnene der bestemmer, hvad der skal spilles/leges.

Vi bruger også Haraldslund svømmehal aktivt, her får børnene mulighed for at se hinanden og være sammen på andre måder end ellers, her opstår der tit nye legerelationer, da man får øjnene op for hinanden på en anden måde, når man bevæger sig i en anden kontekst. 

På Vesterkærets Skole har vi ligeledes fokus på kosten. Der tales med børnene om madpakker, ofte i spisesituationen hvor det er oplagt at tale med dem om hvad en god og nærende madpakke er. Der laves forløb i store DUS, hvor eleverne kommer med i skolekøkken, hvor de undervises, laver og smager maden og får deres egen kogebog.

Naturen og udeliv:

 • DUS skal skabe bevidsthed om, hvordan vi påvirker naturen, og hvordan naturen påvirker os.
 •  DUS skal lære barnet om naturen som fysisk rum, f.eks. hvad er der i naturen, hvad kan vi se, føle og fornemme. 
 • DUS skal skabe en grundlæggende naturforståelse hos børnene af f.eks. dyr og    planter, økologi og økosystemer sat i sammenhæng med samfund og bæredygtighed.

I DUSSEN, ser vi naturen som et dannelses- og udviklingsrum, hvor der er højt til loftet og plads til fordybelse, flow og spontanitet. Vi bruger naturen som det uformelle læringsrum, der indbyder til fantasi, leg, kreativitet og nysgerrighed. I DUSSEN lærer børnene ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig, stille spørgsmål og ved at eksperimentere med materialer og gøre opdagelser.

I DUSSEN bruger vi især uderummet til at skabe alternative læringsmiljøer. Vi bruger aktivt de grønne områder, der omgiver skolen. Børnene bruger meget tid på at klatre i træer og lave huler, og der opstår alskens fantasilege.

I DUSSEN er vi så privilegerede, at vi ligger tæt på Limfjorden og Egholm, her tager vi på ture og undersøger og udvider vores viden om dyr og planter. Vi laver ture ud af huset, hvor vi finder kryb og kravl, og undersøger naturen.

Vi fanger krabber ved havnen, hvor børnene får øvet deres koncentration, fin og grovmotorik. Vi laver bålaktiviteter, hvor vi laver snobrød og bål mad.

Vi har i DUSSEN kontakt med Danmarks Naturfredningsforening, som årligt afholder Naturens Dag, her er der forskellige temaer på programmet. F.eks. ” vild i naturen” som går ud på at give børnene oplevelser i samspil med naturen. Vi samler affald sammen med resten af skolen en gang om året.

Vi skal skabe bevidsthed om, hvordan vi påvirker naturen, og hvordan naturen påvirker os,

samt lære børnene om naturen som fysisk rum, f.eks. hvad der er i naturen, hvad vi kan vi se, føle og fornemme. Udover dette skal der skabes en grundlæggende naturforståelse hos børnene, omkring dyr og planter, økologi og økosystemer set i sammenhæng med samfund og bæredygtighed.

Kulturelle udtryksformer og værdier:

 • DUS skal understøtte børnenes bevidsthed om forskellige kulturer og værdier. Det handler om at lade børnene nysgerrigt udforske – hvem er jeg, hvem er du, hvem er vi og hvorfor?  
 • DUS skal give børnene mulighed for at udforske og eksperimentere med forskellige udtryksformer som f.eks. dans, kunst, musik osv.

Vi tilbyder hver uge værkstedsaktiviteter, der bliver syet, malet og leget med perler og mange andre ting, som børnene finder inspirerende. Det er meget på børnenes initiativ, hvad der foregår på værkstedet.

Udover dette bruger børnene tid på at tegne, klippe og klistre om eftermiddagen, der opstår tit et fællesskab omkring vores tegneborde i DUSSEN og kreativiteten får lov at flyde. Vi ønsker at bidrage til at børnene, får øjnene op for hvor deres interesser ligger i forbindelse med det kreative. Det er også her vi ser hvor stor forskel der er på at have drenge og piger på værkstedet. De kommer med forskellige indgangsvinkler, til hvad det er de gerne vil og hvordan tanker omsættes til handling. I det kreative inddrages musikken, den spiller en stor rolle i hverdagen, børnene beder næsten hver dag om at høre musik, alt efter hvilken børnegruppe der spørger, bliver musikken brugt på forskellige måder.

Blandt de store børn lytter og synger de mest, hvorimod de mindre børn er optaget af, at ville danse når musikken spiller.  Det er dog gældende for både store og små, at der gerne synges når musikken spiller, fordi det er dejligt og hyggeligt at lytte til, men også fordi det skaber en god stemning blandt børn og voksne.                                                                                                                                                  

Vi har musik med 0. -1. kl. en gang om ugen, hvor der er bliver sunget og lavet forskellige gamle sanglege, så børnene bliver introduceret til de gamle sange og sanglege i forhold til kulturen omkring musik, og hvordan musik er blevet brugt tidligere. Vi synger både nye og gamle sange. Vi bruger tid på at holde vores traditioner i hævd, både DUSSENS egne, men også de danske traditioner er en del af vores praksis. Desuden er der mulighed for indsigt i andre kulturer, når vi på vores markedsdag, har haft forældre med anden etnisk baggrund, til at lave mad, og byde ind med fortællinger fra deres hjemlande.  

De 4 pejlemærker:

Forældresamarbejde:

 Vi har altid fokus på at tage godt imod forældre i det daglige møde med dem, og det er vigtigt for os, at forældrene føler sig velkommen i DUSSEN. Vi samarbejder med forældrene på en imødekommende og anerkendende måde, hvor vi viser tillid, respekt og er i åben dialog om barnet. Forældre skal opleve en tryghed ved DUSSEN, og vi er omhyggelige med at få orienteret forældre omkring vigtige hændelser i løbet af dagen omkring deres barn. Vi ser forældrene som en stor ressource, som gerne indgår i samarbejdet med os. Forældregruppen inviteres hvert år til juleklippedag, for hele skolen, skolefest og til vores markedsdag inden sommerferien.  Vi ønsker et forældresamarbejde der bærer præg af et tæt fællesskab mellem skole og DUS og både lærere og pædagoger deltager i læringssamtaler og forældremøder.

Den åbne skole:

Vi har tæt samarbejde med fodboldklubben AALBORG FREJA, hvor vi har mulighed for at gøre brug af deres faciliteter, samt deltage i diverse forløb der igangsættes fra FREJA side. Vi deltager løbende og bruger nærmiljøets mange aktivitetsmuligheder så som, Street fodbold, KUNSTEN,  Aalborg rideskole, Vester Fjordbad mm.

Fokus på alle børn:                                                                                                                                                                   
DUS skal inkludere alle børn i sociale fællesskaber. Med fælles mål for DUS, forpligter man sig som professionel, til at have fokus på hvert barns potentiale i mange forskellige sammenhæng.

Helhed i skoledagen:

Pædagogerne er en aktiv del af såvel skole som DUS og får derved indsigt i og kendskab til barnets hverdag. Pædagogerne oplever børnegruppens forskelligheder og samspillet mellem de enkelte børn, hvilket giver et godt billede af alle barnets kompetencer. Pædagogerne bruger frikvarterer og understøttende undervisning til at binde skole og DUS sammen ved bl.a. at fortælle om den kommende eftermiddag i DUS, hvad der skal foregå, så børnene er forberedte på, hvad der mulighed for at lave. Der er mulighed for, at få lavet aftaler med de børn, der har det svært med at komme ind i fællesskabet i forhold til legerelationer. I samarbejdet er der fokus på det enkelte barns -og børnegruppens læring og trivsel.