Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper - Vesterkærets Skole

Principper for undervisningens organisering

Formål

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev en hverdag med den bedst mulige læring, dannelse og trivsel.

Elevernes placering i klasser1

 • Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes klasser med en fordeling af eleverne ud fra pædagogiske, faglige, sociale og individuelle hensyn.

 • Skolen tilstræber gennem samarbejde med de institutioner, der afleverer børn til skolen, at danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse.

 • Skolen tilstræber at orientere skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.

 • Skolen tilstræber at orientere skolebestyrelsen, hvis der søges dispensation for loftet på maksimale klassestørrelse.

Holddannelse2

 • Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og fællesskabet på skolen.

 • Skolen tilstræber, at elevernes forudsætninger inddrages i holddannelsen, og at grundlaget for holdplaceringen er tydelig for den enkelte elev. 

 • Skolen tilstræber at evaluere holddannelsen løbende.

Skoledagens længde

 • Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes undervisning, så skoledagens længde lægges efter de timetal og retningslinjer som Undervisningsministeriet fastlægger.

Skemalægning

 • Skemalægningen har som mål, at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag. 

 • Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at spise, og medarbejdernes behov for en sammenhængende hverdag.

 • Skolen tilstræber, at skemaet og evt. skemaændringer er kendt af elever, forældre, skolens medarbejdere, ledelse og relevante samarbejdspartnere. 

 • Skolen tilstræber, at skoledagen planlægges, så der er mulighed for aktivitetsbaseret undervisning, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter.

Undervisningsdifferentiering

 • Skolen tilstræber, at undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til de enkelte elevers faglige og personlige forudsætninger. 

 • Skolen tilstræber, at undervisningsdifferentiering sker inden for allerede etablerede fællesskaber, samt holddannelser.

Valgfag i udskolingen3

 • Skolen tilstræber, at udbuddet af valgfag er alsidigt og tilgodeser, at eleverne udfordres både fagligt, kreativt og kropsligt/motorisk. 

 • Skolen tilstræber at samarbejde med fx foreningsliv, ungdomsskoler og eksterne samarbejdspartnere om udbuddet af valgfag.

Supplerende undervisning

 • Skolen tilstræber gennem supplerende undervisning at styrke elever med særlige faglige og/eller sociale behov, når mulighederne for differentiering inden for normalundervisningen har vist sig at være utilstrækkelig. 

 • Skolen tilstræber at samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelsen af den supplerende undervisning.

Dansk som andetsprog4

 • Organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog skal så vidt muligt tage hensyn til elevernes behov for at være en del af klassefællesskabet.

Princip for Understøttende undervisning

Formål

Understøttende undervisning (UUV) skal sikre, ved at understøtte alt anden undervisning, at alle elever bliver så dygtige og alsidige som de kan, og at alle elever oplever en så lærerig, differentieret, motiverende og varieret skoledag som muligt.

UUV skal ved at arbejde med elevernes læringsparathed, alsidige udvikling, trivsel, dannelse og motivation, være med til at give alle elever passende udfordringer og optimal glæde ved at lære.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber at timerne til UUV tager udgangspunkt i den faglige og sociale læring i skolen. 

 • Skolen tilstræber at UUV i sammenhæng med fagene og den sociale læring bl.a. bruges til større og mindre oplevelser, praksisprojekter samt praksisopgaver og at den skal have ekstra fokus på differentieret, anvendelsesorienteret, kreativ og fordybende undervisning.

 • Den understøttende undervisning skal bruges til at udvide mulighederne for elevernes med- og selvbestemmelse, så den enkelte elev kan opleve flere muligheder for indflydelse på skolegangen. 

 • Skolen tilstræber at organiseringen af UUV sker i samarbejde mellem faggrupperne, med skiftende og samlet input fra både lærere og pædagoger på baggrund af deres kendskab til børnenes faglige niveau, personlighed, samværs- og samarbejdsevner og interesser.

Princip for motion & bevægelse5

Formål

Fysisk aktivitet skal være en helt selvfølgelig del af alle elevers skoledag. Bevægelse skal være en del af hele skoledagen, så elevernes muligheder for varierede læringsaktiviteter, indbyrdes relationsdannelse og øget motivation bidrager til et positivt læringsmiljø

Skolens ansvar

 • Motion og bevægelse skal indgå både i den fagdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. 

 • Skolen tilstræber at opprioriterer det kropslige-kinæstetiske for at tilgodese elevernes forskellige bevægelsesbehov på alle trin.

 • Motion og bevægelse kan tilrettelægges som særskilte bevægelsesmoduler eller som aktiviteter, hvor bevægelse og fagligt indhold kobles. 

 • Det fysiske undervisningsmiljø bør være udformet således, at det inspirerer til bevægelse.

​​​​​​​Princip for åben skole på Vesterkærets Skole

Formål

Den åbne skole handler om brug af eksterne aktører i skolen og uden for skolen samt brug af et utal af nye læringsrum i undervisningen, både indenfor og uden for skolen. Relevante repræsentanter der tydeligt kan konkretisere, udfordre, perspektivere, give ny mening, skabe inspiration og berige oplevelsen af faget, fagets brug og læringsmål.

Den åbne skole skal være en integreret del af en varieret skoledag. Formålet er, at læringsrummet kan varieres og udvides til øget inspiration, nysgerrighed, begejstring, trivsel, motivation og læringslyst til hele livet, herunder alsidige fritids- og fremtidsmuligheder.

Den åbne skole skal tilbyde eleverne andre måder at lære på, som tager højde for, at eleverne lærer på forskellige måder, og tilbyde dem at finde meget forskelligartet inspiration i alle fag. Eleverne skal inspireres til at eksperimentere, erfare og fordybe sig i det, de lærer i undervisningen.

Hensigten er at skabe flere veje ind i læringen, så alle elever får et fagligt udbytte, ny inspiration, lyst til at lære mere og livsduelighed gennem det at opleve, undres, reflektere, handle og forstå.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber at der i undervisningen tages udgangspunkt i læringsmålene og elevernes alsidige udvikling. 

 • Skole tilstræber at indhold primært vælges i forlængelse af elevernes motivation og interesser, men eleverne skal også præsenteres for nye muligheder og oplevelser, de ikke på forhånd har kendskab til eller har prøvet før. Der skal være ekstra vægt på oplevelser og praksisorienteret undervisning med fokus på elevernes egne erfaringsdannelser og anvendelsesorienteret undervisning, hvor man bruger praktiske læremidler og kreative processer.

 • Skolen tilstræber, at alle fag skal ud fra fagets læringsmål, i sammenhæng med formålsparagraffens fokus på alsidig udvikling, bruger mulighederne i den åbne skole for at skabe nye møder med og/eller samarbejder med relevante repræsentanter af kulturer, kunstnere, fagpersoner, kulturelle opsætninger, vare- og serviceproduktioner, institutioner, virksomheder eller organisationer uden for skolen. 

 • Undervisningen i den åbne skole foregå både uden for skolen eller med eksterne bidrag på skolen og foregå såvel mono- som tværfagligt.

Principper for skolens og forældrenes ansvar i skole-hjemsamarbejdet

Formål

Principperne for skolens samarbejde med forældrene skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.6 Og at alle parter har et ansvar for og indsigt i den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen

Princip for kommunikationen mellem skole og hjem

Formål

Kommunikationen mellem skole og hjem, skal opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld. Alle forældre og ansatte bør vide, hvem de skal kontakte i forskellige situationer. Det skal være let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag. Og det er vigtigt at skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

Skolens ansvar

 • Skolen sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer. 

 • Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår trivselsmæssige problemer, herunder fravær.

 • Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter. 

 • Skolen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene.

 • Skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang. 

 • Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til skolelederen. 

 • Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.

Princip for forældremøder

Formål

Forældremøder skal sikre et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen, med inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og trivselsmæssige problemer i klassen. Forældremøderne skal sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen. Samt, at de ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger.

Forældremøderne skal medvirke til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen, med henblik på et velfungerende socialt miljø i klassen.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber at afholde regelmæssige forældremøder, fx to gange om året, og skolen er åben over for behovet for ekstraordinære forældremøder. 

 • Skolen sørger for, at der på møderne er plads til såvel information, samt initierer til dialog med og mellem forældrene.

 • Skolen sørger for at inddrage klassens forældreråd i planlægning og gennemførelse af forældremøder. 

 • Skolen indkalder i tilpas god tid til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene har reel mulighed for at deltage.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene bestræber sig på at deltage i alle forældremøder. 

 • Forældrene bestræber sig på at bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres.

 • Klassens forældreråd deltager som udgangspunkt i planlægning og gennemførelse af forældremøder. 

 • Forældrene bestræber sig på at skabe en god klassekultur gennem en god dialog med hinanden.

Princip for læring- og trivselssamtaler

Formål

Lærings- og trivselssamtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde med eleverne tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. Lærings- og trivselssamtaler skal give forældrene et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel, og være med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide. Samtalerne skal være med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål.

Lærings- og trivselssamtaler skal understøtte dialogen mellem lærere, forældre og elever i forhold til fastsættelse og opnåelse af målene for barnets faglige og sociale udvikling.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber at indkalde til lærings- og trivselssamtaler i tilpas god tid, og at afholde samtalerne, så alle forældre har reel mulighed for at deltage. 

 • Skolen har tilgængelige elevplanerne, så forældrene kan bruge dem som forberedelse til lærings- og trivselssamtaler.

 • Skolen indkalder til lærings- og trivselssamtaler 1 gang om året. 

 • Skolen vurderer løbende, om der er brug for yderligere dialog for en elev.

 • Skolen tilstræber at give forældrene fyldestgørende viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring. 

 • Skolen tilstræber, at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag hvert år i forbindelse med lærings- og trivselssamtalerne.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene forbereder sig til lærings- og trivselssamtalen ved at gennemgå elevplanen sammen med deres barn. 

 • Forældrene tilstræber, at mindst én forælder deltager i lærings- og trivselssamtalerne.

 • Forældrene tilstræber, at følge op på indgåede aftaler.

Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner

Formål

Gennem orientering og dialog om elevens udbytte af undervisningen skal forældrene sikres løbende indsigt i deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling. Forældrene skal sikres et tilstrækkeligt grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel, og skal hjælpe skolen og forældrene til sammen, at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige udfordringer.

Elevplanen skal give forældrene og eleverne et billede af elevens faglige udbytte og sociale trivsel. Elevplanen skal være med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber at give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag hvert år. 

 • Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.

 • Skolen tilstræber at udarbejde løbende opdatering af elevplanerne. 

 • Skolen tilstræber, at elevplanerne giver et fyldestgørende billede af den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling.

 • Skolen tilstræber, at indholdet i elevplanen bygger på samtaler med eleven.

 • Skolen tager, i sin orientering af forældrene om elevens udbytte af undervisningen, hensyn til forældrenes forskellige forudsætninger.

Principper for andre dele af skolens virksomhed

Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale

Formål7

At sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne og et både fagligt og socialt udviklende miljø for det pædagogiske personale.

Skolens ansvar

 • Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i. 

 • Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, mv.

 • Det tilstræbes, at medarbejderteams sammensættes mangfoldigt med hensyn til eksempelvis anciennitet, alder, køn, etnicitet. 

 • I fordeling af arbejdsopgaver skal der så vidt muligt lægges vægt på vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt klassens sammensætning.

Princip for opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i musikskole

Formål8

Opfyldelse af en del af undervisningspligten ved en musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse skal tilgodese elever, der går på musikskole, og elever med særlige idrætstalenter, så de kan dygtiggøre sig og udfolde talent inden for disse områder.

Skolens ansvar

 • Skolen giver som udgangspunkt tilladelse til alle elever, der går på en kommunalt eller statsligt støttet musikskole eller træner idræt målrettet mod og med potentiale til at deltage i sit specialforbunds bedste række inden for sin aldersgruppe på regionalt eller højere niveau. 

 • Skolen tilstræber at støtte eleverne, så fritagelsen fra den almindelige undervisning så vidt muligt ikke får faglige eller sociale konsekvenser.

 • Skolen tilstræber, at der indgås en aftale mellem forældre og relevant personale, som støtter elevens mulighed for at følge med i skolearbejdet. 

 • Skolen, eleven og forældrene evaluerer fritagelsen i fællesskab mindst en gang årligt, eller når skole, elev eller forældre finder anledning til det.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene søger det bedst mulige samarbejde med skolens personale om at sikre, at eleven kan følge med i skolearbejdet. 

 • Forældrenes henvendelse om fritagelse til eliteidræt bør vedlægges dokumentation for elevens sportslige engagement i en idrætsforening.

Principper for fællesarrangementer (herunder ekskursioner og lejrskoler) for eleverne i skoletiden9

Formål

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen. Eleverne skal engageres og tage medansvar for deres udbytte af aktiviteterne.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab. 

 • Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter og forestillinger til alle klassetrin.

 • Skolen tilstræber, at elever og forældre er informerede om planlagte ekskursioner i god tid – både i forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål. 

 • Skolen tilstræber, at niveauet for elevernes lommepenge på ekskursioner og lejrskoler kommer på dagsordenen for et forældremøde.

 • Skolen tilstræber at inddrage eleverne i planlægningen og efterbehandlingen af fællesarrangementer, ekskursioner og lejrskoler.

Praktik og brobygning

Formål

Praktik og brobygning skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at alle elever kommer i praktik i 9. klasse. 

 • Skolen tilstræber, at der opsættes individuelle mål for alle praktik- og brobygningsforløb.

 • Skolen tilstræber at støtte eleverne og inddrage forældrene i at finde og vælge relevante praktiksteder og brobygningsforløb.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene bakker op om elevernes deltagelse i praktik og brobygning.​​​​​​​ 

 • Forældrene tilstræber at hjælpe hinanden og skolen med at finde praktiksteder til eleverne.

Princip for sundhedspolitik10

Formål

At sikre at skolen har en sundhedspolitik der er med til at understøtte børns indlæring og trivsel. Sundhedspolitikken skal indeholde mål for skolens arbejde med kost, rygning, alkohol og motion.

Mål

 • Skolen tilstræber at der er udarbejdet en samlet sundhedspolitik, der som minimum dækker områderne kost, rygning, alkohol og motion. 

 • Sundhedspolitikken afspejler skolens værdier og er i overenstemmelse med skolens øvrige principper for skolens virksomhed.

​​​​​​​

 1. Folkeskoleloven, § 25 

 2. Folkeskoleloven, § 25a

 3. Folkeskoleloven, § 9

 4. [Folkeskoleloven, § 5, stk. 6] og [Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog]

 5. Folkeskoleloven angiver i § 15 stk. 1, at ”Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen”, og i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed”.)

 6. Folkeskoleloven angiver i § 2, stk. 3t: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”.

 7. Folkeskoleloven angiver i § 45, stk. 2: ”Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen”.

 8. Folkeskoleloven angiver i § 33, stk. 9: ”Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.” Og i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om […] 2) adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9.”

 9. Folkeskoleloven angiver i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om […] fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.” Se deuden Undervisningsministeriets vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

 10. Egen formulering - selvom sundshedpolitik er formulerede andre steder, er tanken at de samlede principper kan være en “indgang” til alle principper og politikker, og vise hvordan vi arbejder med dem i bestyrelsen.