Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Arbejdet med børn

Arbejdet med børn:

I vores arbejde i Dussen er vores fokus på barnet, og udviklingen af dets kompetencer. For at støtte os i denne proces, har vi formuleret en målsætning for vores daglige arbejde.

Vi vil respektere det enkelte barn og se det som værdifuldt samt understøtte dets selvværd.

Vi ser det enkelte menneske som unikt. Derfor vil vi møde barnet med udgangspunkt i de forskellige forudsætninger og muligheder, det enkelt barn har. Igennem det tætte nærvær mellem barn og voksen opstår en fælles respekt

Vi vil give barnet mulighed for at udvikle dets kompetencer gennem leg, både alene og i fællesskab med andre.

Vi ser legen som det vigtigste element i en læringsproces, idet legen er barnets mest dominerende og udviklende aktivitet. Gennem legen udvikler barnet færdigheder bl.a.:

  • At bearbejde oplevelser, indtryk og danne nye erkendelser.
  • At eksperimentere.
  • At løse konflikter.
  • At afprøve viden.
  • At udvikle motorik og sprog.
  • At søge fysiske udfordringer og grænser.
  • At udvikle sin kreativitet og fantasi.

Vi betragter Dus-tid som FRI-tid, hvor vi giver barnet mulighed for at udvikle sig. "Jo mere man kan - jo mere tør man"

Vi vil bevare barnets nysgerrighed og stimulere barnets mange intelligenser.

Vi mener, at børn har mange forskellige intelligenser såsom logiske, emotionelle, sociale, sproglige, musiske og motoriske intelligenser. I vores daglige virke vil vi arbejde med at stimulerer disse. Vi ser det som vores opgave, at være med til at udvikle det "hele" barn. Vi er hermed medvirkende til, at åbne barnets verden og skærpe nysgerrigheden.

Vi vil støtte barnet i at træffe valg og indgå i en social og demokratisk proces.

Vi vil hjælpe barnet i at løse konflikter, så det bliver i stand til at lytte, at vise forståelse og omtanke for andre mennesker og kulturer, se tingene fra andres synsvinkel, og i at udvikle og styrke venskaber, samt at indgå i forpligtende fællesskaber. Vi vil være med til at videreudvikle barnets ansvarsfølelse overfor egne og andres ting. Vi tilstræber en institution, hvor kommunikationen tager udgangspunkt i respekt.

Vi vil i vores daglige arbejde være tydelige, stabile og inspirerende voksne.

Nutidens børn befinder sig til dagligt i mange forskellige miljøer, f. eks. hjem, skole, Dus, fritidsaktiviteter m.m. Det er derfor vigtigt, at vi er nærværende voksne, der melder klart ud og er bevidste om vores rolle som model for børnene.

Vi vil tage individuelle hensyn i astma- og allergiafdelingen

Astma og allergi er en individuel sygdom. Vores grundholdning er, at alle børn er forskellige, det gælder også børn med astma og allergi. Det er derfor vigtigt, at der tages udgangspunkt i det enkelte barns behov i forhold til graden af dets astma og allergi. Barnet skal have en så normal hverdag som muligt. Det betyder, at barnet så vidt muligt skal deltage i alle Dussens aktiviteter på lige fod med alle andre og lærer at leve med de udfordringer som netop deres ”handicap” betyder.

Forældresamarbejde:

Forældresamarbejde er for os ikke et indholdstomt ord, men et reelt samarbejde om barnet. Vi vil gennem daglig kontakt og forældresamtaler skabe grobund for et naturligt samarbejde. Det er vores holdning, at vi via samarbejde kan skabe helhed, tryghed og harmoni i barnets hverdag.

Vi har et udvidet samarbejde i forhold til astma- og allergibørnene. Da astma og allergi er meget varierende, er det i det daglige vigtigt, at astma og allergipædagogerne bruger ekstra tid på at give fyldestgørende informationer til forældrene om barnet, enten mundtligt eller skriftligt.

Skolebestyrelsen:

Skolebestyrelsen er skolens og Dussens øverste samarbejdesforum.